Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту Закону України "Про забезпечення оплати праці

в одномандатному виборчому окрузі № 210 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту Закону

02 грудня 2019 року Центральною виборчою комісією прийнято Постанову № 1970 "Про пропозиції щодо врегулювання питання оплати праці в одномандатному виборчого окрузі № 210 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року" (далі - Постанова ЦВК) та надіслано її до Верховної Ради України. В цій Постанові, зокрема, зазначається, що до Центральної виборчої комісії надходять численні звернення щодо нездійснення окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 210 (далі окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 210) на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року оплати праці членів окружної та дільничних виборчих комісій, спеціалістів, експертів та технічних працівників, залучених до роботи в цих виборчих комісіях.

У зв'язку з цим зазначимо, що відповідно до частини сьомої статті 2 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі Закон) громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій як їх члени.

Частиною шостою статті 36 Закону передбачено, що за рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної чи дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії відповідно до статті 47 Закону на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією.

Оплата праці членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день голосування і в дні встановлення підсумків голосування здійснюється в розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії (частина четверта статті 47 Закону).

Крім того, відповідно до частини сімнадцятої статті 33, частини пятої статті 47 Закону для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Законом, виборча комісія може залучати на підставі цивільно-правових угод відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників, розмір оплати праці яких не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування.

Таким чином, виборчим законодавством України громадянам України, які беруть участь у роботі окружних та дільничних виборчих комісій, а також залучаються до роботи в цих комісіях як спеціалісти, експерти та технічні працівники, гарантовано право на оплату їх праці.

Водночас зазначаємо, що згідно з частиною пятою статті 25, частиною третьою статті 46 Закону окружна виборча комісія є юридичною особою та здійснює витрати на підготовку та проведення виборів народних депутатів України відповідно до затверджених Центральною виборчою комісією кошторисів видатків у межах коштів, передбачених на вказані цілі у Державному бюджеті України.

В Постанові ЦВК звертається увага на те, що за результатами проведеної ревізії, відображеними в Акті планової ревізії використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, в окружній виборчій комісії одномандатного виборчого округу №210 від 6 вересня 2019 року №05-30/07, проведеної Управлінням Північного офісу державної аудиторської служби України в Чернігівській області, встановлено, що окружною виборчою комісією одномандатного виборчого округу № 210 не здійснено в повному обсязі оплату праці членам виборчих комісій, які виконували свої повноваження в комісіях на платній основі, членам виборчих комісій за роботу в день голосування і дні встановлення підсумків голосування, залученим спеціалістам, експертам та технічним працівникам.

Разом з тим, відповідно до частини третьої статті 31 Закону повноваження окружної виборчої комісії припиняються через пятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України в порядку, встановленому Законом. При цьому Центральна виборча комісія не є правонаступником окружних виборчих комісій (частина третя статті 25 Закону).

Будь-яких обовязків щодо виконання зобовязань окружних виборчих комісій на Центральну виборчу комісію законодавством України не покладено, крім обовязку щодо відшкодування прийнятої Комісією кредиторської заборгованості окружних виборчих комісій після закінчення строку їх повноважень.

З огляду на зазначене, на сьогодні Закон України "Про вибори народних депутатів України", яким на підставі, в порядку та в спосіб, встановлені ним, здійснювалася оплата праці членів виборчих комісій та залучених працівників на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, а також чинний Виборчий кодекс України не містять правових підстав для здійснення оплати праці членів виборчих комісій одномандатного виборчого округу № 210 та залучених осіб за ситуації, що склалася у зазначеному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Слід також зазначити, що за статтею 3 Конституції України передбачено, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обовязком держави. Конституційний Суд України висловив правову позицію щодо наведених положень таким чином: "Забезпечення прав і свобод, крім усього іншого, потребує, зокрема, законодавчого закріплення механізмів (процедур), які створюють реальні можливості для здійснення кожним громадянином прав і свобод" (абзацчетвертий підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини Рішення від 24 грудня 2004 року № 22-рп/2004).

Відтак, відсутність правового механізму оплати праці членів комісій, залучених осіб під час процедури припинення відповідної окружної виборчої комісії як юридичної особи та після такого припинення створює умови для порушення статті 3 Конституції України в частині обовязку держави забезпечити реалізацію конституційного права особи на оплату праці.

З метою врегулювання питання оплати праці членів виборчих комісій одномандатного виборчого округу № 210 та осіб, які залучалися до роботи в цих комісіях, на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року є необхідність прийняти окремий закон, що забезпечить здійснення виплат указаним особам.

2. Цілі та завдання проєкту Закону

Основним завданням законопроєкту є забезпечення гарантованого законодавством України права громадян України на оплату праці за роботу у виборчих комісіях, врегулювання механізму оплати праці членів виборчих комісій одномандатного виборчого округу № 210 та осіб, які залучалися до роботи в цих комісіях, на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту Закону

Законопроєктом пропонується визначити особливості оплати праці членів виборчих комісій одномандатного виборчого округу № 210 та осіб, які залучалися до роботи в цих комісіях, на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Підставами для здійснення оплати праці членів виборчих комісій та залучених осіб є частина сімнадцята статті 33, частина шоста статті 36, стаття47 Закону України "Про вибори народних депутатів України", які були чинними під час проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Відповідно до частини десятої статті 46 цього Закону контроль за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, здійснюється Центральною виборчою комісією та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення державної фінансової політики.

Під час ревізії органи державного фінансового контролю перевіряють, зокрема, наявність в окружних виборчих комісіях усіх необхідних документів, перелік яких визначено Центральною виборчою комісією, для здійснення оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій, які виконують свої повноваження у відповідних комісіях на платній основі, а також оплати послуг спеціалістів і технічних працівників, залучених до роботи у виборчих комісіях; дотримання вимог законодавства України щодо оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій, спеціалістів і технічних працівників, залучених до роботи в цих комісіях (пункт 7 Порядку контролю).

У законопроєкті передбачається, що перевірку документів окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 210 з оплати праці членів виборчих комісій та залучених осіб здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю.

Крім того пропонується повноваження стосовно здійснення оплати праці членів виборчих комісій та залучених осіб покласти на Центральну виборчу комісію як головного розпорядника коштів за бюджетною програмою 6721020 "Проведення виборів народних депутатів України".

4.Стан нормативно-правової бази

Основними нормативно-правовими актами в цій сфері правового регулювання є Конституція України, Закон України "Про Центральну виборчу комісію" та Закон України "Про вибори народних депутатів України", який був чинний під час проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

5.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроєкту здійснюватиметься за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України".

6.Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків після прийняття проєкту Закону

Прийняття законопроєкту дасть змогу забезпечити громадянам України, які брали участь у роботі окружної та дільничних виборчих комісій одномандатного виборчого округу № 210, а також залучалися до роботи в цих комісіях як спеціалісти, експерти та технічні працівники на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, гарантоване законодавством України право на оплату їх праці.

Народний депутат України А. Загоруйко

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2020 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua